Motie (M04) ‘Tijd voor Dialoog’

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 12 juni 2024, besprekendemoties vreemd aan het orde van de dag. Constaterende dat;

Motie (M18) ‘Voor elk huishouden minstens een m2 sportieve beweegruimte in de openbare ruimte’

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 15 mei 2024,besprekende het raadsvoorstel ‘Ambitiedocument (door)ontwikkeling sportvoorzieningen 2037. Constaterende dat: Overwegende dat: Verzoekt het College: In de te ontwikkelen ‘uitvoeringsagenda (door)ontwikkeling sportvoorzieningen En gaat over tot de orde van de dag. Jim Jo-A-Njoe (D66)Pablo Vermerris (Student & Stad)Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden)

Motie (M 16) ‘Uitwerken van een plusvariant’

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 15 mei 2924, besprekendehet Ambitiedocument (door)ontwikkeling sportvoorzieningen 2037. Constaterende dat: Overwegende dat: Verzoekt het college: En gaat over tot de orde van de dag. Jalt de Haan (CDA)Kelly Blauw (PVV)Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden)Pablo Vermerris (Student & Stad)

Motie (M08) ‘Onderzoek mogelijkheden differentiëren individuele inkomenstoeslag (IIT)’

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering op 3 april 2024 ter bespreking van hetUitvoeringsprogramma armoede 2024-2026; Constaterende dat: Overwegende dat: Verzoekt het college: de raad uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 te informeren middels een collegebrief overde uitvoeringsmogelijkheden en financiële impact voor het aanpassen van de normbedragenen het differentiëren van de IIT; […]

Motie (M12) ‘Geen uitstel sluiten gaskraan’

De Gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 3 april 2024,besprekende een motie vreemd aan de orde van de dag, Concluderende dat: Overwegende dat: Spreekt uit: Verzoekt: En gaat over tot de orde van de dag. Etkin Armut (CDA)Jeffry van Hoorn (GroenLinks)Rita Pestman (PvdA)Peter Rebergen (ChristenUnie)Tom Rustebiel (D66)Leendert van der Laan (PvhN)Daan Brandenbarg (SP)Wesley […]

Motie (M10) ‘Ook een sociaal-culturele accomodatie voor Meerstad en Gravenburg’

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering op 6 maart 2024, ter bespreking vanhet raadsvoorstel Nota Sociaal-culturele Accommodaties Open naar Elkaar; Constaterende dat: Overwegende dat: Verzoekt het college om: En gaat over tot de orde van de dag. Mirjam Gietema (D66)Jalt de Haan (CDA)Peter Rebergen (CU)Evelien Bernabela (PvhN)Kelly Blauw (PVV)Janette Bosma (PvdD)Jahir Scoop (PvdA)Jurrie […]