Motie (M10) ‘Ook een sociaal-culturele accomodatie voor Meerstad en Gravenburg’

Status

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering op 6 maart 2024, ter bespreking van
het raadsvoorstel Nota Sociaal-culturele Accommodaties Open naar Elkaar;

Constaterende dat:

 • sociaal-culturele accommodaties het kloppend hart zijn van een wijk of dorp;
 • er op dit moment geen gesubsidieerde sociaal-culturele accommodaties zijn in de
  nieuwere uitbreidingswijken Gravenburg en Meerstad;
 • de gemeente bij de ontwikkeling van nieuwe wijken meer rekening houdt met de
  wens van toekomstige bewoners om een gezamenlijke ontmoetingsplek in de wijk te
  hebben;
 • de Nota sociaal-culturele accommodaties de wijken Gravenburg en Meerstad op dit
  moment niet faciliteert;

Overwegende dat:

 • bewoners(organisaties) in Meerstad en Gravenburg aangeven behoefte te hebben
  aan een ontmoetingsplek voor sociaal-culturele activiteiten in de wijk;
 • wachten op de uitbreiding van Meerstad en de bouw van De Held 3 betekent dat
  deze wijken nog minimaal vijf jaar moeten wachten op een sociaal-culturele
  accommodatie;
 • de huidige afwezigheid van een sociaal-culturele accommodatie in Meerstad en
  Gravenburg de sociale cohesie en het ontstaan van nieuwe initiatieven en
  verenigingen belemmert;
 • een tijdelijke ontmoetingsplek in deze wijken het ontstaan van een eigen wijkcultuur
  met bijbehorende activiteiten op de korte termijn al stimuleert;

Verzoekt het college om:

 • samen met de bewoners(organisaties) van Meerstad en Gravenburg een (tijdelijke)
  ontmoetingsplek te organiseren die voorziet in de behoefte van de huidige en
  toekomstige bewoners van deze wijken voor de periode totdat er een structurele
  gezamenlijke ontmoetingsplek is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Mirjam Gietema (D66)
Jalt de Haan (CDA)
Peter Rebergen (CU)
Evelien Bernabela (PvhN)
Kelly Blauw (PVV)
Janette Bosma (PvdD)
Jahir Scoop (PvdA)
Jurrie Huisman (SP)
Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen)
Pablo Vermerris (S&S)