Motie (M18) ‘Voor elk huishouden minstens een m2 sportieve beweegruimte in de openbare ruimte’

Status

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 15 mei 2024,
besprekende het raadsvoorstel ‘Ambitiedocument (door)ontwikkeling sportvoorzieningen 2037.

Constaterende dat:

  • de afgelopen jaren sporten en bewegen in de openbare ruimte een grote vlucht heeft genomen;
  • door de actielijn ‘Bewegende Stad’ er weliswaar meer voorzieningen in de openbare ruimte zijn gerealiseerd, maar er tegelijkertijd meer vragen vanuit gebieden wijken en initiatiefnemers binnen komen bij de gemeente dan vanuit de actielijn Bewegende Stad kunnen worden gerealiseerd;
  • in de beeldvormende sessie helder werd dat er grote verschillen zijn als het gaat om de aanwezigheid van sportvoorzieningen en beweegvriendelijke openbare ruimte in de 3 gedefinieerd woonmileu’s: stedelijk, groen-stedelijk en het dorps woonmilieu;
  • de gemeente in het ‘masterplan (door)ontwikkeling sportvoorzieningen 2037’, de ambitie uitspreekt om te realiseren dat ’de openbare ruimte laagdrempelig uitnodigt tot sporten en bewegen, goed ingebed is in de omgeving, inspeelt op behoeften van haar bewoners en van hoogwaardige kwaliteit is’ (pag. 49).

Overwegende dat:

  • de afstand van onze inwoners tot sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte positief samenhangt met de mate waarin inwoners gebruik maken van die voorzieningen;
  • er binnen het stedelijke en deels ook in het groen-stedelijke woonmilieu minder openbare sport en beweegplekken aanwezig zijn dan de voorgestelde referentienorm van minimaal 1000m2 voor elke 1000 woningen;
  • het belangrijk is dat sport- en beweegplekken in de openbare ruimte voor alle inwoners in voldoende mate aanwezig zijn en qua behoefte goed aansluiten bij de wijk of het dorp en haar inwoners.
  • qua omvang, aard en kosten, de in het masterplan gedefinieerde categorie 2 (multi-courts zoals Athletic skills Gardens en Cruijff courts)) en categorie 3 (kleinere wijkvoorzieningen zoals basketbalveldjes, bootcampvoorzieningen en jeu de boules banen) voorzieningen in de openbare ruimte, het beste passen bij de mogelijkheden in het stedelijk woonmilieu.

Verzoekt het College:

In de te ontwikkelen ‘uitvoeringsagenda (door)ontwikkeling sportvoorzieningen

  • in het stedelijke en groen-stedelijke milieu, voor sport- en beweegplekken in de openbare ruimte, de voorgestelde referentienorm van minimaal 1000m2 voor elke 1000 woningen, in gezamenlijkheid te beschouwen;
  • daarbij inwoners van wijken, conform de beleidsuitgangspunten, zelf de regie te geven op de inhoudelijke keuzes binnen de 2e en 3e categorie van sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte en de wijkteams hierin een ondersteunende rol te laten vervullen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jim Jo-A-Njoe (D66)
Pablo Vermerris (Student & Stad)
Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden)