Motie (M12) ‘Geen uitstel sluiten gaskraan’

Status

De Gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 3 april 2024,
besprekende een motie vreemd aan de orde van de dag,

Concluderende dat:

 • Uit de parlementaire enquête is geconcludeerd dat de belangen van Groningers structureel zijn genegeerd bij de aardgaswinning in Groningen;
 • De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning heeft gesteld dat Nederland een
  ereschuld heeft aan de Groningers en het huidige (demissionaire) kabinet haar
  aanbevelingen heeft overgenomen;
 • De Tweede Kamer enkele weken geleden akkoord ging met het definitief sluiten van de
  gaskraan;
 • Het definitief sluiten van de gaskraan een belofte is aan de Groningers;
 • De Eerste Kamerfracties van de BBB, VVD, PVV, JA21 en 50Plus hebben besloten dat
  het voorstel om de kraan definitief te sluiten wordt uitgesteld;

Overwegende dat:

 • Het Groningse veld nooit meer gebruikt mag worden vanwege de grote gevolgen voor de veiligheid van de Groningers;
 • De sluiting van het veld Groningers is beloofd na de parlementaire enquête;
 • De sluiting een belangrijke stap is in het herwinnen van het vertrouwen van Groningers;
 • Het niet nakomen van beloftes het vertrouwen in de overheid schaadt;
 • Uitstel van het definitief sluiten van de gaskraan tot veel onrust leidt onder Groningers
  die al weinig vertrouwen hebben in de politiek;
 • Het een morele plicht tegenover de Groningers is om te zorgen dat de gaskraan zo snel
  mogelijk sluit;

Spreekt uit:

 • Dat de gaskraan zo snel mogelijk definitief gesloten dient te worden om zo de morele plicht tegenover de Groningers te vervullen;

Verzoekt:

 • Het college de noodzaak van een snelle definitieve sluiting aan de Eerste Kamer over te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Etkin Armut (CDA)
Jeffry van Hoorn (GroenLinks)
Rita Pestman (PvdA)
Peter Rebergen (ChristenUnie)
Tom Rustebiel (D66)
Leendert van der Laan (PvhN)
Daan Brandenbarg (SP)
Wesley Pechler (PvdD)
Pablo Vermerris (S&S)
Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen)