Motie (M 16) ‘Uitwerken van een plusvariant’

Status

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 15 mei 2924, besprekendehet Ambitiedocument (door)ontwikkeling sportvoorzieningen 2037.

Constaterende dat:

 • De afgelopen jaren onvoldoende is geïnvesteerd in het uitbreiden en het verbeteren van onze sportvoorzieningen, waardoor er een groot probleem is ontstaan;
 • Er in het Ambitiedocument (door)ontwikkeling sportvoorzieningen gekozen is om voorzieningen tot 2037 in stand te houden;
 • Dit betekent dat er vooral wordt geïnvesteerd in nieuwe voorzieningen aan hetoosten en westen van de Stad, waar het inwonersaantal groeit. En naar hetvervangen van het verouderde sportareaal;
 • De Sportkoepel en Adviescommissie voor de Sport Groningen aangeven in plaats van instandhouding te kiezen voor verbetering en uitbreiding van de sport- en beweegvoorzieningen;

Overwegende dat:

 • Het goed is dat er langjarig gekeken wordt naar oplossingen;
 • We te maken hebben met een beweegcrisis, waarbij een groot aantal kinderen te maken heeft met overgewicht;
 • Sporten van belang is voor de mentale gezondheid van jongeren en het bij kan dragen aan meer gemeenschapszin;
 • Er op dit moment wachtlijsten zijn bij zowel binnensport- als buitensportverenigingen;
 • Het wenselijk is om Groningers meer te laten sporten, maar dat dit niet altijd kan vanwege het gebrek aan ruimte (in de nabijheid);
 • Het huidige scenario in het Ambitiedocument blijft uitgaan van dit huidige tekort;

Verzoekt het college:

 • Ín het uitvoeringsprogramma ook een plusvariant uit te werken, waarbij er extra geïnvesteerd wordt in de sportvoorzieningen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jalt de Haan (CDA)
Kelly Blauw (PVV)
Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden)
Pablo Vermerris (Student & Stad)