Motie (M08) ‘Onderzoek mogelijkheden differentiëren individuele inkomenstoeslag (IIT)’

Status

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering op 3 april 2024 ter bespreking van het
Uitvoeringsprogramma armoede 2024-2026;

Constaterende dat:

 • opgroeien in langdurige armoede grote invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen1;
 • kinderen die opgroeien in armoede twee keer zoveel kans hebben om als
  volwassene in armoede te (blijven) leven2;
 • huishoudens met kind(eren) die de leeftijd 12 tot en met 17 jaar bereiken er
  financieel flink op achteruit gaan en jongeren in deze levensfase extra kwetsbaar zijn
  voor het ontwikkelen van langdurige gevolgen van armoede3;
 • de gemeente met het Uitvoeringsprogramma Armoede 2024-2026 generationele
  armoede wil doorbreken;

Overwegende dat:

 • de individuele inkomenstoeslag (IIT) de gemeente Groningen de kans biedt om deze
  armoedeval te dempen, een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
  jongeren, en bijdraagt aan het doorbreken van generationele armoede;
 • de gemeente Groningen de hoogte van de ITT vaststelt op basis van een van de
  volgende drie situaties: (1) getrouwd of samenwonend, (2) alleenstaande ouder met
  thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar of (3) alleenstaand;
 • de gemeente Utrecht, Arnhem en Tilburg binnen deze situaties onderscheidt maken
  tussen huishoudens met kinderen tot 12 jaar en kinderen van 12 tot 18 jaar, waarbij
  huishoudens met kinderen van 12 tot 18 jaar een hoger bedrag ontvangen;
 • het college met het toepassen van differentiatie binnen de drie situaties effectiever
  bijdraagt aan de ontwikkeling van zowel de kinderen als de ouders en verzorgers;

Verzoekt het college:

de raad uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 te informeren middels een collegebrief over
de uitvoeringsmogelijkheden en financiële impact voor het aanpassen van de normbedragen
en het differentiëren van de IIT;

en gaat over op de orde van de dag.

Mirjam Gietema (D66)
Irene Huitema (PvdA)
Pablo Vermerris (S&S)

 1. https://www.ncj.nl/onderwerp/armoede/impact/ ↩︎
 2. https://www.rug.nl/research/ursi/essay-intergenerationele-armoede.pdf ↩︎
 3. https://sociaalplanbureaugroningen.nl/armoede/verschillen-in-inkomensondersteuning-tussen-en-binnen-gemeenten/ ↩︎