Motie (M 16) ‘Uitwerken van een plusvariant’

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 15 mei 2924, besprekendehet Ambitiedocument (door)ontwikkeling sportvoorzieningen 2037. Constaterende dat: Overwegende dat: Verzoekt het college: En gaat over tot de orde van de dag. Jalt de Haan (CDA)Kelly Blauw (PVV)Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden)Pablo Vermerris (Student & Stad)