Motie (M03) ‘Afbraakkosten Geheugen Paviljoen niet voor gemeente Groningen’

Status

De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 15 mei 2024
besprekende het ‘Geheugen Paviljoen’.

Constaterende dat:

 • Er een plan ligt om een deel van het viaduct te laten staan achter de Oosterpoort ter
  nagedachtenis aan de oude zuidelijke ringweg;
 • Het oude viaduct volgens Kunstpunt een nieuwe rol moet krijgen als podium en als
  ontmoetingsplek in het nog te realiseren Zuiderplantsoen;

Overwegende dat:

 • Veel bewoners zich niet gekend hebben gevoeld in het participatieproces van de
  totstandkoming van het Geheugen Paviljoen, en het College dit achteraf ook wel erkend;
 • Veel bewoners het object veel te groot vinden en helemaal niet willen worden herinnerd aan
  de oude Ring Zuid, dicht op de Oosterpoort;
 • De kosten voor de afbraak van het huidige viaduct worden gedragen door Combinatie
  Herepoort, de aannemer van Ring Zuid;
 • Mocht het viaduct later alsnog worden afgebroken, nadat blijkt dat bewoners nog steeds
  niets zien in het ontwerp Geheugen Paviljoen, dan zijn de afbraakkosten mogelijk voor de
  gemeente Groningen;

Verzoekt het College:

 • Om Combinatie Herepoort zijn werk uit te laten voeren zonder dat dit tot extra
  afbraakkosten zal gaan leiden voor de gemeente Groningen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leendert van der Laan (PvhN)
Kelly Blauw (PVV)
Daan Swets (S&S)