Motie (M17) ‘Ontwerp het Havenpark samen’

Status

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 15 mei
2024, besprekende het Omgevingsplan 1 gemeente Groningen
(Stadshavens),

Stelt vast dat:

  • In de afgelopen jaren omwonenden, ondernemers, huidige gebruikers, overlegpartners en verschillende belangengroepen hebben meegedacht over de ontwikkeling van Stadshavens en daaruit brede betrokkenheid blijkt.
  • Er in aanvulling op die brede betrokkenheid mogelijkheden zijn om het ‘samen stad maken’ nog verder vorm te geven;
  • Met het vaststellen van het Omgevingsplan Stadshavens op de plek van de zandoverslag (de Ritsemalocatie) bij de Sontbrug een groot nieuw park aan – het Havenpark – zal worden aangelegd waarbij vanuit het oogpunt van participatief ontwerpen nog veel mogelijk is.

Heeft nagedacht over en houdt rekening met dat:

  • Groene ruimtes binnen stedelijke gebieden essentieel zijn voor de versterking van de natuur, verkoeling en voor het bevorderen van ontmoeting tussen mensen;
  • Er met het vaststellen van het Omgevingsplan Stadshavens een aantal inhoudelijke, juridische en planologische randvoorwaarden en kaders worden vastgelegd, maar dat er binnen deze kaders nog ruimte is om bijvoorbeeld in co-creatie te ontwerpen en een open dialoog aan te gaan;
  • Het Havenpark niet alleen bedoeld is voor de inwoners van Stadshavens maar ook een functie krijgt voor andere stadjers (van studenten tot spreeuwen) en dat voor het maken van een park voor en door de toekomstige gebruikers hun betrokkenheid essentieel is.
  • De planvorming en realisatie (10-15 jaar) genoeg tijd en ruimte biedt voor het in co-creatie maken van een plan en daarbij de betrokkenheid en inspraak bij de realisatie van de wijk Stadshavens verder aan te jagen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Om de planvorming voor het nieuwe Havenpark bijvoorbeeld in de vorm van co-creatie met de omgeving, potentieel nieuwe bewoners, natuur- en belangenorganisaties en andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld studenten die onderzoek doen naar participatie te organiseren;
  • Te onderzoeken hoe hierbij binnen de kaders participatie met een hoge mate van zeggenschap en betrokkenheid kan worden teweeggebracht;
  • De raad hierover in de loop van 2025 te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren)
Elte Hillekens (GroenLinks)
Rico Tjepkema (PvdA)
Leendert van der Laan (PvhN)
Jim Lo-A-Njoe (D66)
Olivier van Schagen (S&S)