Motie (M15) ‘Meer groen om de hoek’

Status

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 15 mei
2024, besprekende het Omgevingsplan 1 gemeente Groningen
(Stadshavens),

Stelt vast dat:

  • Het Betonbos een belangrijk stuk stadsnatuur van 1,8 hectare is dat zich in de afgelopen 30 jaar spontaan heeft kunnen ontwikkelen en ruimte biedt aan vele vogelsoorten, rosse vleermuizen,
  • steenmarters, insecten en andere dieren;
  • Het behoud van groene ruimtes binnen stedelijke gebieden van vitaal belang is voor de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het welzijn van mensen en dat dit vaak is door omwonenden is aangegeven tijdens de planvorming rondom Stadshavens;
  • De ontwikkeling van de wijk Stadshavens betekent dat de natuur in Betonbos voor een groot deel zal verdwijnen;
  • De compensatie voor het verlies aan natuur in Betonbos gepland staat voor bij de realisatie van het Havenpark (Ritsemalocatie) en dat dit nog 10-15 jaar kan duren;

Heeft nagedacht over en houdt rekening met dat:

  • Er een groeiende behoefte bestaat voor de uitbreiding van groene en natuurlijke ruimtes in stedelijke gebieden om zo de biodiversiteit te versterken, hittestress tegen te gaan, luchtvervuiling te verminderen en mensen een fijne verblijfsplek te geven;
  • Wachten op compensatie in/nabij het Havenpark letterlijk een brug te ver is en lang duurt, maar dat er mogelijkheden zijn om de vergroeningsopgave naar voren te halen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Om een plan op te stellen om in het plangebied rond het Damsterdiep (bijvoorbeeld bij de Praxis) de vergroeningsplannen naar voren te halen en natuurcompensaties op basis van de ecologische waarden van het groen in Betonbos te realiseren;
  • De gemeentelijke ecologen, natuurorganisaties en omwonenden een actieve rol te geven in de totstandkoming van dit compensatieplan;
  • De raad voor het bouwrijp maken van het perceel Betonbos te informeren over het naar voren van deze vergroeningsopgave;

En gaat over tot de orde van de dag.

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren)
Elte Hillekens (GroenLinks),
Rico Tjepkema (PvdA),
Jim Lo-A-Njoe (D66)
Olivier van Schagen (S&S)
Peter Rebergen (CU)