Motie (M09) ‘Keep my battery running’

Status

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeengekomen op 15 mei 2024, besprekende moties
vreemd aan de orde van de dag.

Constaterende dat:

 • De gemeente de aanschaf en het gebruik van hybride en elektrische voertuigen wil aanmoedigen;
 • Inwoners die zelf energie opwekken hiermee een elektrische auto kunnen opladen waardoor deze energie niet terug geleverd hoeft te worden aan het stroomnet;
 • Het in de gemeente Groningen niet is toegestaan om kabels over de stoep te leggen;
 • Huishoudens zonder eigen oprit hierdoor niet de mogelijkheid hebben om eigen opgewekte energie in te zetten.
 • Er praktische voorzieningen zijn, zoals stoeptegels voorzien van een kabelgoot om dit op te lossen;
 • Uit de technische beantwoording van de vragen over de mogelijkheid voor inwoners om met speciale kabelgoot tegels veilig eigen opgewekte zonne-energie te benutten voor het opladen van de auto aan de openbare weg worden de volgende bezwaren ingebracht: optreden van verrommeling in de openbare ruimte en claimgedrag van parkeerplaatsen.

Overwegende dat:

 • De aanschaf van een hybride of elektrisch voertuig, alsook het installeren van zonnepanelen, aantrekkelijker wordt als het voertuig met eigen stroom opgeladen kan worden;
 • Meerdere gemeenten in ons land (onder andere Enschede, Zeewolde, Oosterhout, Soest, Dongen, Hengelo, Leidschendam-Voorburg, Zeist, Hoeksche Waard, Doetinchem, Etten-Leur, Voorschoten, Maashorst, Nieuwkoop, De Ronde Venen, Hilversum en Heemskerk) wel meewerken aan laden vanuit huis, onder voorwaarden en eventueel voor een try-out periode;
 • Een kabelgoot juist verrommeling kan voorkomen zodat kabels over trottoirs of afdekking met rubbermatten niet nodig zijn;
 • Er voorwaarden gesteld kunnen worden aan het toewijzen van een kabelgoot, waardoor maatwerk mogelijk is en claimgedrag voorkomen kan worden (door bijvoorbeeld wijken met een hoge parkeerdruk uit te sluiten, ontwerpeisen te stellen, omwonenden te betrekken, etc.);
 • Het opladen van hybride en elektrische voertuigen aan huis door middel van slimme laadpalen en/of eigen opgewekte energie bijdraagt aan het tegengaan van netcongestie.

Roept het college op:

 • Te onderzoeken hoe het voor inwoners die zelf stroom opwekken, maar niet over een eigen oprit beschikken onder voorwaarden mogelijk gemaakt kan worden om met eigen stroom hun elektrische auto op te laden zonder hiermee ogenschijnlijk een stuk openbare ruimte te claimen;
 • Dit onderzoek te vervolgen middels een pilot met kabelgoot stoeptegels of een vergelijkbare voorziening;
 • De raad uiterlijk eind Q3 2025 te informeren over de voortgang van en opgedane ervaringen met de proef;
 • De kosten voor deze voorziening bij de aanvrager in rekening te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Olivier van Schagen (S&S)
Andrea Poelstra-Bos (D66)
Femke Folkerts (GroenLinks)
Leendert van der Laan (PvhN)
Rico Tjepkema (PvdA)