Amendement (A03) ‘Gimme shelter’

Status

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeengekomen op 15 mei 2024, besprekende het
omgevingsplan 1 gemeente Groningen (Stadshavens).

Constaterende dat:

  • Gouden regel nummer één ‘Een ongedeelde wijk’ van het omgevingsplan voor Stadshavens stelt dat Stadshavens een wijk moet worden die voor iedereen toegankelijk is om te wonen. Hierbij wordt aangegeven dat de belangrijkste pijlers hiertoe een evenwichtig woon- en werkprogramma is;
  • Er in stadshavens 3300 woningen gebouwd zullen worden, waarvan 0 woningen bestemd zullen worden als ‘jongerenwoningen’;
  • 25% van alle inwoners van de gemeente Groningen student is;
  • Er 209 jongerenwoningen verdwijnen voor de bouw van Stadshavens.

Overwegende dat:

  • Studenten óók inwoners zijn van de gemeente Groningen en daarom thuishoren in Stadshavens volgens gouden regel nummer één uit het omgevingsplan;
  • Naast het samenwonen en de sociale cohesie die hierbij komt kijken zijn woningen met gedeelde voorzieningen een woonvorm die een sterke voorkeur heeft voor veel studenten én starters;
  • Grote woningbouwcorporaties en grondeigenaren in Stadshavens als Lefier de druk op de studentenwoningmarkt zien groeien en aangeven sterk op zoek te zijn naar locaties om jongerenhuisvesting met gedeelde voorzieningen te realiseren;
  • Jongerenhuisvesting met gedeelde voorzieningen minder ruimte inneemt waardoor er meer woningen gerealiseerd kunnen worden per m2 in Stadshavens.

Besluit:

  • Aan het voorgestelde besluit toe te voegen: nieuw puntje VI ‘Minstens 209 wooneenheden, equivalent aan het aantal jongerenwoningen dat zal verdwijnen door dit plan, in stadshavens te reserveren voor kamerverhuur aan jongeren met gedeelde voorzieningen’

En gaat over tot de orde van de dag.

Olivier van Schagen (Student & Stad)
Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden)
Jim Lo-A-Njoe (D66)
Rik Heiner (VVD)