Amendement (A02) ‘Begrensde afwijkingsbevoegdheid’

Status

De Gemeenteraad van Groningen bijeen op 15 mei 2024,
besprekende de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen d.d. 28-02-2024.

Constaterende dat:

  • het college in het raadsvoorstel “Algemene subsidieverordening gemeente Groningen” voorstelt om een collegebevoegdheid toe te voegen om afwijkende verantwoordingseisen in de verleningsbeschikking op te nemen zodat zijn maatwerk kan leveren aan met name kleinere aanvraagpartijen.

Overwegende dat:

  • maatwerk voor kleinere partijen die een subsidieaanvraag doen, gewenst kan zijn;
  • het college daardoor niet perse elke keer terug zou hoeven gaan naar de raad voor een voorstel voor afwijking van de verantwoordingseisen voor kleinere aanvragers die vaak met veel vrijwilligers werken;
  • kleinere partijen in de regel ook kleinere subsidieaanvragen doen dan grote geïnstitutionaliseerde professionele aanvragers van subsidies;
  • het wenselijk is dat de afwijkingsbevoegdheden van colleges niet onbegrensd zijn;
  • het voor de hand ligt om dit te begrenzen op dezelfde grens als die in art 17, lid 3, voor subsidies die in het financieel verslag moeten worden voorzien van een accountantsverklaring conform het geldende ‘Controleprotocol‘.

Besluit dat:

de “Algemene subsidieverordening gemeente Groningen” vast te stellen met dien verstande dat de tekst in de subsidieverordening van artikel 17, lid 8, zijnde;
“Het college kan bij nadere regel of bij verleningsbeschikking bepalen dat op een andere manier dan de in lid 2 genoemde wijze wordt aangetoond in hoeverre de activiteiten zijn verricht”;

wordt gewijzigd in:

“Het college kan bij subsidieaanvragen met een totaalbedrag van minder dan €125.000,-, bij nadere regel of bij verleningsbeschikking bepalen dat op een andere manier dan de in lid 2 genoemde wijze wordt aangetoond in hoeverre de activiteiten zijn verricht.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Jim Lo-A-Njoe (D66)
Ietje Jacobs (VVD)
Olivier van Schagen (S&S)
Leendert van der Laan (PvhN)