Motie (M09) ‘Blijf bij mij’

Status

De Gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 6 maart 2024, besprekende moties
vreemd aan de orde van de dag.

Constaterende dat:

 • Een heel groot deel van de Groningse studenten direct na de studie naar het Westen vertrekt
  voor een baan;
 • Het recente onderzoek van LEF uitwijst dat de bekendheid van Groningse werkgevers zeer
  laag is onder afstudeerders, terwijl bedrijven in de Randstad juist heel zichtbaar zijn;
 • Uit datzelfde onderzoek blijkt dat de starters-community van Groningen niet voldoende
  zichtbaar is;
 • Uit gesprekken en openstaande vacatures blijkt dat Groningse werkgevers staan te springen
  om nieuwe aanwas vanwege de zeer krappe arbeidsmarkt;
 • Er vanuit afstudeerders een grote vraag is naar traineeships en startersfuncties, blijkt uit
  onderzoek van LEF.

Overwegende dat:

 • Het tegengaan van de mismatch een win-win-win-scenario is: voor afstudeerders, werkgevers
  en voor Groningen als geheel;
 • Afstudeerders vaak wel willen blijven als ze een uitdagende baankans met impact krijgen,
  maar dat hier actievere werving voor nodig is;
 • Kleinere werkgevers vanwege het gebrek aan capaciteit hulp kunnen gebruiken bij actieve
  werving en hun zichtbaarheid vanwege de forse concurrentie vanuit de Randstad;
 • Talentbehoud een onderwerp is met veel urgentie volgens onder anderen
  bedrijvenverenigingen, VNO-NCW, Noorderlink en andere werkgeversorganisaties die actief
  de samenwerking op willen zoeken;Het van cruciaal belang is te laten zien dat Groningen niet
  alleen een stad om te studeren is, maar ook een mooie plek om te werken en een leven na
  het studeren op te bouwen;
 • Een gericht platform op bijvoorbeeld social media met informatie over startersposities en
  Groningen als aantrekkelijke stad om te werken laagdrempelig is voor de doelgroep en
  eventueel aan dit doel bij zou kunnen dragen;
 • Het belangrijk is om te focussen op de afstudeerders die nog in het Noorden zijn, aangezien
  zij het meest geneigd zijn om in Groningen te blijven.

Verzoekt het college:

 • In de aangekondigde oplossingsrichtingen (Q4) uit te werken hoe de gemeente een
  verbindende rol kan spelen om samen met werkgevers en onderwijsinstellingen meer
  afstudeerders in Groningen te kunnen behouden;
 • Daarin actief de verbinding te zoeken met werkgevers, onderwijsinstellingen en
  medeoverheden, rekeninghoudend met ieders rol en (financiële) verantwoordelijkheid;
 • De zichtbaarheid van baankansen voor starters bij regionale werkgevers te verbeteren door
  gezamenlijke branding, een gecoördineerde campagne, en een platformfunctie voor starters;
 • Te werken aan bewustwording bij werkgevers over het belang van actieve en gerichte
  werving en het aanbieden van afstudeerstages en traineeships;
 • Te onderzoeken hoe traineeships met meerdere noordelijke opdrachtgevers beter
  gefaciliteerd en gepromoot kunnen worden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Daan Swets (S&S)
Rico Tjepkema (PvdA)
Tom Rustebiel (D66)
Leendert van der Laan (PvhN)