Motie (M08) ‘Zandwegen voor altijd’

Status

De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 6 maart 2024 besprekende
‘De nota zandwegen’.

Constaterende dat:

 • Zandwegen én bijbehorende bermen en sloten, naast praktische hedendaags gebruik, ook
  een grote historische en ecologische waarde met zich meebrengen;
 • Het beheerteam van de gemeente Groningen zijn uiterste best doet om goed onderhoud te
  plegen, maar dat er ook aandachtspunten en discussies zijn geweest tot nu toe met
  betrekking tot het onderhoud aan de zandwegen, bermen en sloten.

Overwegende dat:

 • Kennis van zandwegen, bermen en sloten expertise vraagt die geheel anders is dan in de rest
  van de gemeente Groningen.

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken of en onder welke voorwaarden de uitvoering van het beheer van
  zandwegen, bermen en sloten, in het betreffende gebied, kan worden uitbesteed aan een
  landschapsbeheer gespecialiseerde uitvoeringsorganisatie met kennis van het gebied.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leendert van der Laan (PvhN)
Kelly Blauw (PVV)
Daan Swets (S&S)
Mariska Sloot (Stadspartij)