Motie (M07) ‘Voor een verbonden Stadshavens en Oosterparkwijk’

Status

De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 15 mei 2024, besprekende
het Omgevingsplan 1 gemeente Groningen (Stadshavens),

Constaterende dat:

  • Stadshavens als nieuw stadsdeel wordt ontwikkeld naast de huidige Oosterparkwijk;
  • Stadshavens qua woningbouwprogrammering en karakter sterk zal verschillen van de Oosterparkwijk en er wordt gestreefd naar het realiseren van een ongedeeld stadsdeel waar beide wijken toe behoren;

Overwegende dat:

  • Stadshavens geen nieuwe enclave in de stad moet worden, en het cruciaal is om in te zetten op de verbondenheid van het stadsdeel op de Oosterparkwijk, en daarvoor vanwege het verschillende karakter van de wijken extra aandacht nodig is;
  • Het hiervoor naast een goede fysieke aansluiting middels het Damsterdiep nodig is erop te sturen dat Oosterparkers en inwoners van Stadshavens elkaar ontmoeten en verbonden raken;
  • Het sturen op voorzieningen in Stadshavens en de Oosterparkwijk gezamenlijk hieraan in grote mate bij kan dragen omdat dit de plekken zijn waar mensen elkaar tegenkomen;

Verzoekt het college:

  • Bij de fysieke verbindingen tussen Stadshavens en de Oosterparkwijk specifiek aandacht te schenken aan ontmoeting;
  • Met een strategische verkenning te komen om te kunnen sturen op voorzieningen over de grenzen van de Oosterparkwijk en Stadshavens heen en zo bij te dragen aan een ongedeeld stadsdeel;
  • Daarin in ieder geval maar niet uitsluitend aandacht te schenken aan de locatie van basisonderwijs, zorgvoorzieningen, buurthuizen, andere sociaal-culturele accommodaties en (sociale) werklocaties;
  • De inwoners en andere belanghebbenden hierbij te betrekken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Rico Tjepkema (PvdA)
Peter Rebergen (ChristenUnie)
Hans de Waard (SP)
Leendert van der Laan (PvhN)
Etkin Armut (CDA)
Daan Swets (S&S)
Elte Hillekens (GroenLinks)
Kelly Blauw (PVV)
Bart Hekkema (PvdD)