Motie (M05) ‘Alle kleuren van de regenboog’

Status

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 3 april 2024, besprekende
moties vreemd aan de orde van de dag.

Constaterende dat:

 • in Groningen dit jaar in het teken staat van het Queer Year en Roze Zaterdag;
 • we als Regenbooggemeente actief willen uitdragen dat we achter al onze inwoners
  staan, ook achter onze regenbooggemeenschap.

Overwegende dat:

 • een gemeente die inclusiviteit actief uitdraagt bijdraagt aan het gevoel van veiligheid
  en acceptatie bij de regenbooggemeenschap;
 • het zichtbaar maken van diversiteit een bijdrage levert aan het vergroten van de
  acceptatie en veiligheid van de regenbooggemeenschap;
 • zichtbaarheid voor inwoners een punt van aandacht was tijdens de gespreksavond
  over veiligheid en acceptatie van de regenbooggemeenschap in Groningen op 21
  oktober 2023 en in daarop volgende gesprekken;
 • het delen van verhalen en het faciliteren van onderling gesprek bij kan dragen aan
  wederzijds begrip.

Verzoekt het college om:

 • circa tien tot twaalf bankjes in en rondom de Binnenstad te promoveren tot
  ‘regenboogbankjes’ door hierop een regenboogmotief toe te passen;
 • aan deze kleurrijke bankjes een persoonlijk verhaal van een Groninger behorend tot
  de regenbooggemeenschap op schrift en beeld te koppelen en deze via een QR
  code beschikbaar te maken;
 • deze bankjes samen onderdeel te maken van de Roze Stadswandeling Groningen;
 • bovenstaande te realiseren voor de Roze Zaterdag op 22 juni;
 • de totale kosten hiervoor te dekken uit de diversteitsbegroting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jim Lo-A-Njoe (D66)
Daan Swets (S&S)
Robert Lagestee (GroenLinks)
Wesley Pechler (PvdD)
Evelien Bernabela (PvhN)