Motie (M02) ‘Zandwegen op de goede weg’

Status

De raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 6 maart 2024 ter
bespreking van de ‘Nota zandwegen’,

Constaterende dat:

 • dat de nota zandwegen zal worden uitgewerkt in een beheerplan, met concrete
  afspraken, werkwijzen, protocollen over het dagelijks en seizoengebonden beheer
  van zandwegen in de gemeente Groningen;

Overwegende dat:

 • dat zandwegen van groot cultuurhistorisch en ecologisch belang zijn, dat alleen
  tot zijn recht komt als beheer en onderhoud integraal gericht is op beide aspecten,
  dat wil zeggen op sloot, berm én weg;
 • dat een beheerplan maatwerk voor elke zandweg vereist omdat deze onderling
  verschillen;
 • dat aanwonenden en omwonenden hun kennis en ervaring met het beheer van
  zandwegen graag inbrengen;
 • dat zij behoefte hebben aan korte lijnen naar het beheerteam van de gemeente;
 • dat adequaat beheer vereist dat het beheerteam een flexibele bedrijfsvoering
  kan hanteren en dat deze geborgd moet worden in het beheerplan;

Verzoekt het college:
Bij het uitwerken van het beheerplan

 • integraal beheer en verschillen tussen zandwegen te borgen in het beheerplan; aanen omwonenden nauw te betrekken bij de tot standkoming van het beheerplan en hun
  kennis en ervaring te honoreren;
 • te onderzoeken of beheer van bijvoorbeeld bermen (deels) door in het gebied
  wonenden agrariërs uitgevoerd kan worden;
 • het beheerplan vast te leggen in een transparant en openbaar protocol, dat inwoners in
  staat stelt te volgen welke beheeractiviteiten wanneer en waarom plaatsvinden;
 • zorg te dragen voor de door inwoners gewenste korte lijnen naar het beheerteam en zo
  nodig het beheerteam meer ruimte te geven snel, flexibel en adequaat te reageren op
  berichten van aanwonenden, wisselende weersomstandigheden en degelijke;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jeffry van Hoorn (GroenLinks)
Rita Pestman (PvdA)
Jurrie Huisman (SP)
Mirjam Gietema (D66)
Leendert van der Laan (PvhN)
Peter Rebergen (CU)
Etkin Armut (CDA)
Kelly Blauw (PVV)
Wesley Pechler (PvdD)
Daan Swets (S&S)