Motie (M02) ‘Tijd voor een humaner drugsbeleid’

Status

De gemeenteraad van Groningen, bijeengekomen op 12 juni 2024, besprekende het raadsvoorstel
aanpak middelen gebruik.

Constaterende dat ;

 • het huidige drugsbeleid, wet – en regelgeving de volksgezondheid als uitgangspunt neemt,
  maar de productie en verkoop van drugs middelen als illegaal blijft zien;
 • hierdoor gebruikers door het huidige drugsbeleid drugsmiddelen genoodzaakt zijn om via de
  illegale markt te kopen met het risico op onzichtbare criminaliteit, ernstige milieudelicten en
  gezondheidsrisico’s. ;
 • de gemeente in haar aanpak middelengebruik zich wil richten op meer preventie, het
  voorkomen van problematisch drugsgebruik en zich momenteel niet wilt richten op het
  verminderen van gezondheidsrisico’s;
 • de gemeente een zero-tolerance beleid hanteert voor bijvoorbeeld evenementen en
  afspraken hierover heeft staan met de horeca;
 • meerdere (nederlandse en internationale) gemeenten, organisaties waaronder Jilinek en
  internationale organisaties het Amsterdamse manifest “dealing with drugs” hebben
  ondertekend waarin wordt gepleit voor een humane, gezondheidsgerichte en
  wetenschappelijke onderbouwde aanpak van het drugsbeleid1;

 

Overwegende dat ;

 • uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de wereldwijde ‘war on drugs’ en het beleid
  hiervan heeft gefaald om de gezondheid en veiligheid van burgers en gemeenschappen te
  beschermen;
 • drugsgebruik ondanks een zero tolerance beleid inmiddels genormaliseerd is en hierdoor
  gebruikers geen andere optie hebben dan hun drugsmiddelen te kopen van de illegale markt
  zonder zicht te hebben op de maatschappelijke risico’s, gezondheidsrisico’s en milieudelicten
  van dien;
 • beleid met betrekking tot drugs de dagelijkse realiteit rond drugsgebruik zou moeten
  erkennen en volksgezondheid, mensenrechten, het milieu, sociale rechtvaardigheid en
  duurzame ontwikkelingen centraal zou moeten stellen;
 • de volksgezondheidsbenadering, inclusief decriminalisering van drugs niet alleen
  drugsgebruik aanpakt, maar ook dieperliggende oorzaken zoals stigma, sociaaleconomische
  ongelijkheden en sociale onrechtvaardigheid;

Verzoekt het college om ;

 • namens de gemeente Groningen het Amsterdamse manifest “dealing with drugs” te
  ondertekenen en zich aan te sluiten bij de lobby voor een humanere drugsbeleid op nationaal
  en internationaal niveau;
 • met horeca- en ketenpartners in overleg te treden voor een her-evaluatie van het zero
  tolerance beleid om tot een gedegen preventieve aanpak te komen;
 • de raad hierover op korte termijn te informeren.

 

Maria Martinez Doubiani D66
Daan Swets Student & Stad
Terence van Zoelen Partij voor de Dieren
Leendert van der Laan Partij voor het Noorden