Stad van iedereen

Student & Stad vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in Groningen, ongeacht je geloof, geaardheid of afkomst. Tegelijkertijd willen wij voorkomen dat het diverse karakter van de stad leidt tot een gespleten stad. Een tweedeling die Student & Stad ziet in de stad is die tussen studenten en stadjers. Te vaak leven deze twee groepen nog lands elkaar heen of zelfs op gespannen voet. Student & Stad vindt dit zonde. Wij denken dat beide groepen veel voor elkaar kunnen betekenen.

 

Armoede

In Groningen wonen relatief gezien veel mensen in armoede. Niet voor niets staat de stad in de top 3 van armste steden van Nederland. In algemene zin vindt Student & Stad dat beleid gericht op het aantrekken en behouden van hoogopgeleiden, voor verbeterde economische vooruitzichten zorgt. Dit is al jaren één van onze belangrijkste speerpunten en hier blijven wij ook de komende jaren op inzetten. Een voorbeeld hiervan is WIJS (Wijkinzet Jongeren en Studenten), via deze organisatie krijgen studenten de kans om in ruil voor studiepunten hun kennis te gebruiken om stadjers te helpen.
Daarnaast willen we minima ook uitdagen om zichzelf te blijven ontwikkelen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project ‘Ondernemen in de Bijstand’. Student & Stad vindt het verder belangrijk dat het armoedebeleid van de stad zich richt op het creëren van gelijke kansen voor kinderen. Kinderen die in armoede leven moeten op het gebied van scholing en ontwikkeling op dezelfde kansen kunnen rekenen als anderen. 

 

Gezondheid

In Groningen neemt de gemiddelde levensverwachting toe. Echter zien we ook dat de gemiddelde Groninger korter leeft dan de gemiddelde Nederlander. Ook zijn er verschillen in de levensverwachting tussen bevolkingsgroepen en wijken in onze gemeente. Deze gaten wil Student & Stad dichten. Deze ambitie kan de gemeente Groningen alleen waarmaken door samen te werken met bijvoorbeeld inwoners, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en zorgorganisaties. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en kan zelf ook het nodige doen in het creëren van een gezondere leefomgeving. Denk met name aan het inrichten van een gezonde en actieve werkomgeving voor medewerkers.

 

 

Zorg voor iedereen

Groningen staat nog altijd voor de grote uitdaging om zorg toegankelijk te houden voor iedereen. Hierin hebben we een belangrijke stap gezet: de realisatie van de WIJ-teams. Iedereen met een zorg- en ondersteuningsvraag kan in zijn of haar eigen wijk terecht bij een team en wordt verder geholpen. We willen inzetten op het bereiken en betrekken van jongeren. Specifiek willen we een WIJ-team op de Zernike Campus realiseren. Daarnaast wil Student & Stad investeren in suïcidepreventie gericht op jongeren tussen de 10 en 25 jaar en tructureel budget vrijmaken voor het Innovatieatelier voor de zorg, om zorgorganisaties te stimuleren om te innoveren.