Op woensdag 19 juli heeft de gemeenteraad van Groningen het politieke jaar afgesloten met het bespreken van de Voorjaarsnota. Het moment voor de gemeenteraad om het afgelopen jaar te evalueren en met elkaar in debat te gaan over toekomstplannen. Wij dienden 8 van de 35 moties in. Drie van deze moties hebben wijzelf geïnitieerd; de overige werden in samenwerking met andere fracties ingediend.

 

Fractievoorzitter Arjen Banach voerde namens Student & Stad het woord. Hij ving aan met het aankaarten van hoe belangrijk de studenten zijn voor onze stad. “Er is na een jaar van stagnatie weer een toename te zien in het aantal studenten. En zoals de voorjaarsbrief ook schetst, dit brengt ons als stad levendigheid. We mogen hier blij mee zijn. Zoals het onderzoek stelt: De omvang van onze groeiende stad in een krimpende regio wordt in sterke mate bepaald door het aantal studenten in het hoger onderwijs.” Op het gebied van leefbaarheid brengt dit echter wel uitdagingen met zich mee. Gelukkig kunnen we constateren dat Stadjers en studenten steeds beter met elkaar samenleven in de stad. Projecten als WIJS en Leven in Stad zijn hierin waardevol.

 

“Qua huisvesting zitten we nog wel met een uitdaging. Vorige week, bij het bespreken van de gemeenterekening van 2016, waren er complimenten voor het aantal gerealiseerde nieuwe jongereneenheden. Terecht, maar we zijn er nog niet. We hebben jarenlang de oplevercijfers niet gehaald en dus een achterstand weg te werken. Alleen al de problematiek vorig jaar zomer omtrent het huisvesten van internationale studenten laat zien dat we nog een flinke stap moeten zetten.”

 

Groningen slaagt erin om steeds meer afgestudeerden van een baan te voorzien. Dit betekent dat de ‘brain drain’ afneemt er sprake is van een ‘train gain’. We zien graag dat er wordt gemonitord in hoeverre het economische beleid van de gemeente bijdraagt aan het behouden van hoger opgeleiden voor onze stad. De hiervoor door ons ingediende motie ontving brede steun en is aangenomen.

 

In Groningen wonen steeds meer starters en alleenstaanden. Inherent hieraan is zijn veranderende woonbehoeften. “We vinden het dan ook niet terecht dat hier geen specifieke aandacht voor is in de begroting. Wat ons betreft is dit een aparte doelgroep met eigen woonwensen en moeten we voor hen aan de slag.” De hiervoor ingediende motie kon rekenen op een meerderheid. Dit betekent dat de gemeente in het programma wonen meer aandacht zal hebben voor de kleinere huishoudens, waartoe afgestudeerden en andere starters op de woningmarkt veelal behoren.

 

Nu we het wonen in de stad hebben behandeld, is de stap naar de wijken eenvoudig gemaakt. Over het geven van meer zeggenschap aan de inwoners van die wijken hebben wij onze twijfels. “Een groot gedeelte van de voorjaarsbrief gaat over het uitbreiden van zeggenschap en de mogelijkheid tot het besteden van budgetten voor wijkraden. Het is niet dat we hier geen toekomst in zien, maar we hebben nog niet een samenleving weten te creëren waarin iedereen meedoet en meepraat. Invloed is fantastisch, maar voor het overhevelen van zeggenschap en budgetten moeten we oppassen.” Het college beweert dat door gebiedsgericht werken de verhouding tussen Stadjers en bestuur van de stad verbetert. Echter kan dit vooralsnog niet worden onderbouwd.

 

“Groningen is een echte fietsstad. Drieënveertig procent (43%) van de verplaatsingen gebeurt per fiets. Landelijk is dat nog geen dertig procent (30%). In Groningen wordt het meest gefietst van alle gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Het is dan ook belangrijk om fietsers centraal te stellen in onze besluitvorming.” Omdat fietsendiefstal nog altijd aan de orde van de dag is, hebben we een motie ingediend voor het gratis laten graveren van een framenummer. Deze motie heeft het helaas niet gehaald, maar dit idee nemen we na de zomer mee bij het bespreken van de maatregelen tegen fietsendiefstal.

 

“We zien de toekomst positief tegemoet. We groeien als stad, de economie staat er goed voor, er zijn vele sociale projecten, de inclusieve samenleving krijgt steeds meer vorm en we heten steeds meer mensen welkom in de stad. Ook de continuering van Shelter City is hier een mooi voorbeeld van.”

Comments are closed.