Afgelopen week heeft de Groningse gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid besproken. De belangrijkste beslissing die genoemen moest worden was of we in Groningen een Diftar systeem willen gebruiken. Diftar (Differentierend Tarief) houdt in dat inwoners van de stad niet meer de zelfde hoeveelheid afvalstoffenheffing betalen maar dat hoe meer afval je inleverd hoe meer je betaald. In de praktijk betekent dit dat elke keer dat je een zak in de ondergrondse container stopt je een bedrag betaald. Student & Stad gelooft dat het principe van Diftar (de vervuiler betaald) een goede is. Het systeem draagt bij aan het daadwerkelijke hergebruik van restafval en creeerd bewustwoording onder de inwoners van de stad. Net als veel andere partijen hadden wij echter wel onze bezwaren. Deze waren met name gericht op de uitvoer van het plan.

Allereerst vroegen wij ons af hoe eerlijk het Diftar systeem zoals het de raad werd voorgesteld is. De vervuiler betaald klinkt goed maar heeft iedereen de zelfde mogelijkheden om afval te scheiden? Een gezin wat in een vrijstaand huis, met schuur, tuin en garage leeft, zal natuurlijk veel meer ruimte hebben om hun karton, glas, GFT, pet flessen en overig afval te scheiden. Zeker in vergelijking met een studentenhuis waar 10 man op minder dan 10 m2 per persoon leven. Wij zijn van mening dat in de plannen van het college het niet duidelijk werd gemaakt hoe iedereen dezelfde kans wordt geboden om te scheiden. Deze mening werd gedeeld door de fracties van de PvdA, CU, CDA en de SP. Samen met deze partijen is er geprobeerd om via een amendement uitstel te vragen voor de beslissing en eerst de verdere uitwerking terug te koppelen aan de raad. Dit amendement heeft het niet gehaald.

Ons tweede bezwaar heeft te maken met de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. In het voorgestelde afvalbeleid blijft de mogelijkheid voor het kwijtschelden van afvalstoffenheffing aanwezig. Huishoudens kunnen op de grond van hun inkomen in aanmerking komen voor een volledige of gedeeltelijke (57%) kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. In het geval van kamerhuurders ligt de situatie iets anders. Vanaf 1 januari 2012 wordt de afvalstoffenheffing geïnd via de kamerverhuurder. Studenten wonen hoofdzakelijk in woningen van kamerverhuurders, die dit bedrag natuurlijk doorberekenen in de huurprijs. Waar studenten voor 2012 nog in aanmerking kwamen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding, is dat door deze wetswijziging niet meer mogelijk. De gemiddelde Student komt dus niet in aanmerking voor kwijtschelding. In het verleden is hier door Student & Stad al kritisch naar gekeken. Een meerderheid van de Raad was echter van mening dat studenten hier niet voor in aanmerking moeten komen.

Een veelgenoemd argument was destijds dat studenten, via de basisbeurs, al een tegemoetkoming van de overheid krijgen. Echter is er recent veel veranderd rondom de studiefinanciering in de vorm van het leenstelsel. Het leenstelsel heeft de basisbeurs vervangen. Vanaf september 2015 krijgen studenten geen geld meer van de overheid, maar moeten ze dat lenen. Hiermee valt de tegemoetkoming van de overheid voor de gemiddelde student dus volledig weg. Het argument om studenten geen aanspraak te laten maken op het kwijtschelden van de afvalstoffenheffing omdat ze al een tegemoetkoming van de overheid ontvangen is volgens Student & Stad geen geldig argument meer.

Student & Stad heeft in de afgelopen raadsvergadering via een motie geprobeerd het college te verzoeken om onderzoek te doen naar een regeling zoals ook in Delft wordt gebruikt. In bijvoorbeel Delft en Leiden kunnen kamerhuurders die aan bepaalde criteria voldoen in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurder. Deze regeling maakt het mogelijk om kamerhuurders die hulp van de gemeente nodig hebben bij het dragen van hun woonlasten, deze hulp ook te kunnen krijgen. Student & Stad heeft absoluut niet voor ogen om alle kamerhuurders deze tegemoetkoming te bieden. Wanneer een kamerhuurder de woonlasten kan dragen heeft hij geen hulp nodig. Er valt echter op dit moment een groep kamerhuurders buiten de boot. In onze ogen onterecht en iets waar een sociale gemeente als Groningen verandering in zou moeten brengen.

De motie kon niet op veel steun rekenen. Alleen de fractie van de PvdA steunde de motie. Opvallend was dat zowel de SP en de VVD aangaven van mening te zijn dat studenten per definitie niet in armoede kunnen leven en daarom geen recht op ondersteuning van de gemeente hebben. Het blijft dus onmogelijk voor kamerhuurders om ondersteuning te krijgen van de gemeente bij het dragen van hun woonlasten. Dit betekent echter niet dat Student & Stad in de toekomst zal blijven proberen om dit voor de kamerhuurderes die het nodig hebben mogelijk te maken.

De genoemde bezwaren hebben Student & Stad tegen Diftar doen stemmen. De uitkomst van het debat en stemming viel echter in het voordeel van Diftar. Met een minimale meerderheid (20 voor, 19 tegen) zal Groningen gebruik gaan maken van het Diftar systeem. Het moet echter nog blijken of de daadwerkelijke uitvoer alle inwoners van Groningen de zelfde kans biedt om voordeel te halen uit Diftar.

Comments are closed.