Ongeveer een halfjaar geleden is landelijk de discussie over het wettelijk jeugdloon begonnen. Deze discussie werd aangezwengeld door Young & United, een beweging van werkende jongeren in de leeftijd tussen de 17 en 23 jaar, gesteund door het FNV. Young & United eist onder andere een volwassen loon voor werkenden van 18 jaar en ouder. Een 18-jarige verdient op dit moment bijvoorbeeld 45,5% van het volwassen loon. Dit percentage stijgt stapsgewijs tot het 23e levensjaar.

Tijdens de raadsvergadering van 28 oktober vroeg Student & Stad samen met de SP aandacht voor een gelijk loon voor iedereen van 18 jaar en ouder. Op dit moment is het al zo dat de gemeente aan de eigen werknemers jeugdloon betaald. Middels een motie wilden Student & Stad en de SP afdwingen dat er onderzoek zou worden gedaan naar of het principe van “gelijk loon voor gelijk werk” ook kan worden toegepast binnen het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hiermee zou Groningen het voorbeeld van steden als Amsterdam en Zwolle gaan volgen.

In de Tweede Kamer is zo’n twee maanden geleden al een motie aangenomen die het kabinet oproept om op korte termijn met concrete voorstellen te komen voor het fiks verhogen van het minimumjeugdloon. In de gemeenteraad steunden alle partijen (met uitzondering van de VVD) het principe “gelijk loon voor gelijk werk” en werd er door raadsleden veel verwezen naar de motie in de Tweede Kamer. Echter waren alleen Student & Stad, SP, Stadspartij en Partij voor de Dieren voor de motie. De tegenstanders waren bevreesd voor de mogelijke negatieve effecten op de onderwijsdeelname en werkgelegenheid.

Ook wethouder Van Keulen stond niet achter de motie. Hij meende dat het probleem van het jeugdloon landelijk opgelost moet worden en dat er regionale verschillen kunnen ontstaan. Het is een gemiste kans om geen onderzoek te doen naar het verder uitfaseren van het jeugdloon door onze gemeente. Nu een meerderheid een onderzoek wegwuift en de ruimte wegneemt om het jeugdloon bij werkgevers te agenderen, is het wachten op landelijke wetgeving.

Comments are closed.