Lang niet alle internationale studenten hebben voor aanvang van het collegejaar een kamer kunnen vinden. Nog altijd zijn er internationale studenten op zoek naar een dak boven hun hoofd en een plek van waaruit zij Groningen kunnen ontdekken. Deze ernstige situatie is ook ons niet ontgaan. We zijn geschrokken van de vele verhalen omtrent deze problematiek. Daarom hebben wij samen met de SP en D66 schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Ook Dagblad van het Noorden besteedt in een artikel aandacht aan de problemen.

De huidige gang van zaken is verre van wenselijk en ook geen visitekaartje voor de stad die zich graag internationaal op de kaart wil zetten. Graag zouden wij de volgende vragen beantwoord zien.

1. Hoe kijkt het College aan tegen de huidige situatie waarin internationale studenten geen geschikte huisvesting kunnen vinden en hierdoor op de campings en in auto’s moeten verblijven?

2. Is het college het met ons eens dat, de recente ontwikkelingen in ogenschouw nemende, er sprake is van een tekort aan kamers in Groningen? En zo ja, voor welk type kamers is dit tekort er dan? Gaat het hier om een kwantitatieve vraag, kwalitatieve vraag of specifieke vraag naar gemeubileerde kamers?
Mocht er een onderscheid gemaakt worden tussen de markt van nationale en internationale studenten, hoe kijkt het College dan aan om internationale studenten te wijzen op het overschot van de kamerhuisvesting van nationale studenten?

3. De RUG wijst naar de gemeente als het gaat om het beschikbaar stellen van huisvesting. Hoe kijkt het College aan tegen deze instelling en wat gaat het doen om de internationale studenten die op dit moment zonder woonruimte zit, te voorzien?

4. Vanwege de Woningwet is het momenteel niet mogelijk dat corporaties met commerciële partijen samenwerken wat het lastiger maakt om bij te bouwen. Hoe kijkt het College aan tegen deze beperking? Welke ruimte heeft het college om hierin meer mogelijkheden voor corporaties te creëren en maakt het college hier gebruik van? Zo ja, op welke manieren?

5. Is het college voornemens om samen te komen met de RUG en Hanzehogeschool om de samenwerking en verantwoordelijkheden duidelijk af te stemmen en tezamen naar oplossing voor het tekort te zoeken?

6. Wat is de oorzaak dat er een dergelijke mismatch bestaat tussen het aanbod voor kamers voor internationale studenten en de (toegenomen) vraag die er ontstaan is? Had het college, de RUG en de Hanze deze toename en tekort aan woonruimte niet kunnen voorzien? Zo ja, waarom is hier niet in voldoende mate op geanticipeerd? Zo nee, hoe kan dit in de toekomst voorkomen worden?

We houden jullie op de hoogte!

Comments are closed.