De afgelopen tijd heeft de gemeenteraad zich intern gebogen over het Gebiedsgericht werken. Dit houdt in het kort in dat er steeds meer bevoegdheden bij bewoners in de wijken komen. De coalitie onder aanvoering van D66 zijn hier groot voorstander van. Het leverde een boeiend debat op omdat Student en Stad sceptisch is over dit plan.

De laatste jaren is gebleken dat jongeren maar moeilijk betrokken kunnen worden bij inspraakmomenten en burgerparticipatie. Dit resulteert er in dat de burgers die actief zijn in wijken nagenoeg alleen maar bestaan uit niet-jongeren. Het Gebiedsgericht Werken is er op gericht de actieve burgers meer zeggenschap te geven over de wijk en ze zelfs budgetten te laten beheren. Uiteraard is het een mooi gegeven dat burgers wat meer zeggenschap krijgen van de overheid over hun eigen omgeving maar dan moet het een goede afspiegeling vormen van de bewoners in de wijk.

Helaas blijkt in alle wijken dat de actieve bewoners niet representatief zijn en ook geen legitiem orgaan zijn (ze zijn niet verkozen). Dit komt dus onder andere doordat jongeren niet (kunnen) worden betrokken. Wat Student en Stad betreft kan je vanwege het ontbreken van een legitiem danwel representatieve wijkraad geen zeggenschap en budgetbeheer overhevelen als gemeente.

Komende tijd wordt er wel geëxperimenteerd met deze vormen. We gaan in ieder geval nauwgezet volgen of en hoe jongeren betrokken worden hierbij. Wordt vervolg!

 

Comments are closed.