De maand mei ligt achter ons en was er eigenlijk een van stilte voor de storm. Met de bespreking van de Gemeenterekening 2012 blikten we terug op het afgelopen jaar, maar boven het debat hingen de enorme bezuinigingsvoorstellen van vele tientallen miljoenen die we op 19 juni gaan bespreken in de gemeenteraad. Hierdoor was het bespreken van de rekening vooral een moment van terugblikken op wat in 2012 nog mogelijk was.

Herindeling

Naast de rekening hebben we gedebatteerd over de plannen voor een gemeentelijke herindeling, waarbij Groningen in de toekomst zou kunnen fuseren met Ten Boer, Haren en een deel van Slochteren. De herindelingsplannen worden door Student & Stad kritisch gevolgd. Wij zijn niet per definitie tegen, maar vinden het wel belangrijk dat de gemeenten die fuseren eenzelfde visie delen en dat er onder de inwoners van de gemeenten draagvlak is voor een fusie. Nauwere samenwerking tussen gemeenten kan daarnaast ook in andere vormen gebeuren dan een fusie, zoals nu al met succes gebeurt. Samengaan is voor Student & Stad dan ook geen doel op zich, fuseren hoeft niet.

Internationalisering

Ook de Kadernota Internationalisering was de afgelopen maand onderwerp van debat. Hoewel het onderwerp zeer breed is, vond het debat voornamelijk plaats over de rol van stedenbanden. In de ogen van  Student & Stad moeten stedenbanden vooral in het teken staan van kennisuitwisseling. Hiermee kan de Groningse kenniseconomie gestimuleerd worden en kunnen wij bijdragen in het buitenland. Student & Stad heeft verder met succes een motie ingediend over de komst van het Welcome Center. Al lang ligt er een ambitie om voor studenten en kenniswerkers uit het buitenland een centrum op te richten waar zij terecht kunnen voor administratieve zaken en vragen over hun verblijf hier. Groningen ligt in vergelijking met andere kennissteden achter op dit terrein, terwijl buitenlandse studenten en bijvoorbeeld medewerkers aan de universiteit en hogeschool een belangrijke bijdrage leveren aan de Groningse kenniseconomie. In de ogen van Student & Stad mag er wel wat vaart komen achter dit project, daarom hebben wij het college met een motie opgeroepen om nog dit jaar met een concreet voorstel te komen.

Bezuinigingen

In de komende weken liggen bezuinigingsvoorstellen voor die onder andere de Groningse kennissector hard raken. Student & Stad zal zich inzetten voor het behoud van budgetten die ervoor zorgen dat we in Groningen investeren in werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus maar in het bijzonder voor hogeropgeleiden, omdat jaarlijks enorme massa’s de RUG en Hanzehogeschool met diploma op zak verlaten, zonder uitzicht op een baan. Daarnaast is de samenwerking tussen de kennisinstellingen in de stad waardevol. Student & Stad zal opkomen voor een stad waarin jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen, en voor een stad die kan profiteren van de creativiteit en het talent van haar vele jonge inwoners.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.