bike-racks-326808_640Student en Stad maakt zich al jaren hard voor meer fietsenrekken in de binnenstad. Nu wil het college ze juist weghalen! 

Daarom hebben wij de volgende schriftelijke vragen gesteld. 

 

 

 

 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Grote Markt 1

9712 HN Groningen

Datum: 25 november 2014

Betreft: schriftelijke vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende het inwisselen van fietsenrekken in de binnenstad voor fietsparkeervakken.

Op maandag 24 november 2014 stond er op de website van RTV Noord vermeld dat fietsenrekken uit de binnenstad zullen verdwijnen en vervangen zullen worden door fietsparkeervakken. De argumentatie voor deze omwisseling is dat fietsers hun fiets dan korter zullen stallen en dat daardoor het straatbeeld minder rommelig wordt. Fietsers, zo lezen we, zullen hun fiets niet meer zo maar ergens op straat neerzetten. Om dit te faciliteren heeft WerkPro 200 fietsenstandaarden uitgedeeld. Deze inwisseling is in onze ogen niet in lijn met de ambitie van het college is om een echte fietsstad te zijn. 2017 moet het jaar van de fiets worden. In de begroting staat dan ook “we zorgen voor goede, voldoende en veilige stallingsmogelijkheden aan het einde van de rit.” Toch worden bestaande fietsenklemmen – terwijl de vraag naar stallingsmogelijkheden groeit – nu vernietigt.

Wij zijn niet tegen fietsparkeervlakken. Het is een goedkope oplossing om het beeld van op straat geparkeerde fietsen iets te structureren. Het is echter geen middel die in de gehele fietsparkeerbehoefte kan voorzien. Het tijdelijke karakter van fietsparkeervlakken past aan de ene kant in de ambitie om een fietsstad met allure te zijn. Je kunt daarmee snel inspelen op de vraag die er is naar korte stallingsmogelijkheden. Maar daartegen over staat een opgave op de lange termijn om te voorzien in een steeds groter wordende stallingsbehoefte die niet tijdelijk of kort van aard is, maar juist structureel en langdurig. Fietsparkeervlakken zijn daarom geen instrument om in te zetten in plaats van fietsparkeerklemmen maar een aanvulling daarop.

Ondergrondse fietsenstallingen worden als alternatief genoemd maar cijfers van het gebruik van die stallingen in 2013 ontbreken en die voor 2014 zijn er nog niet. Het lijkt daarmee voorbarig om voor dat er meer bekend is over het daadwerkelijk gebruik van die stallingen al fietsrekken weg te halen. Er zijn nu 1230 overdekte fietsparkeerplekken beschikbaar. Over enkele jaren komt daar de fietsparkeergarage onder het forum bij. De garantie is echter nog niet gegeven dat deze gratis zal zijn.

Veel mensen wonen in de binnenstad, studeren of werken er. Deze mensen bezoeken niet voor een korte periode de binnenstad maar willen hun fiets langer ergens stallen. Deze parkeerbehoefte bestaat verspreid over de binnenstad. Niet alleen zal de druk op ondergrondse stallingen onevenredig toenemen als gevolg van dit voorstel, ook de ligging van ondergrondse stallingen voldoet niet aan de behoefte van veel fietsers. Zij willen hun fiets graag dichtbij hun bestemming kunnen parkeren. In de beantwoording van motie 53 ‘creatief met fietsvlakken’ geeft het college  zelf ook aan dat “voor bewoners en mensen die in de binnenstad werken fietsparkeervlakken niet interessant zijn.”

  1. Is het college het met ons eens dat er grote behoefte aan parkeerplekken bestaat in de binnenstad waar mensen hun fiets langer kunnen stallen en dat de ondergrondse stallingen niet in deze vraag kunnen voorzien?
  2. Is het college het met ons eens dat fietsklemmen in de binnenstad noodzakelijk zijn om fietsers in Groningen optimaal te faciliteren?
  3. Is het college het met ons eens dat fietsparkeervakken een aanvulling zijn op fietsklemmen en geen vervanging daarvan?
  4. Is het college het met ons eens dat de tijdelijke aard van fietsparkeervlakken aan de ene kant de kracht van het instrument is, maar dat fietsparkeervlakken aan andere kant daardoor niet kunnen voorzien in een structurele groeiende vraag naar bovengrondse stallingsmogelijkheden in de binnenstad?
  5. Is het college het met ons eens dat wanneer de vraag naar langdurige stalling blijft bestaan zonder dat er faciliteiten zijn om deze netjes te stallen, deze fietsen juist voor verommeling in het straatbeeld zorgen omdat deze willekeurig worden weg gezet?
  6. Is het college het met ons eens dat de mogelijkheden voor fietsendiefstal toenemen wanneer fietsen niet meer vastgezet kunnen worden?
  7. Kan het college toezeggen dat alle ondergrondse stallingen (inc. toekomstige stalling onder het forum) gratis blijven?

 

 

Suzanne Klein Schaarsberg                  Marjet Woldhuis

Student en Stad                                    Stadspartij

 

 

Comments are closed.